OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Dębica zaprasza na spotkania otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024, które odbędą się w dniu 8 maja 2017 roku
w Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu, Pustków-Osiedle 26A
według następującego harmonogramu:

  • godz. 10:00 – spotkanie dla partnerów (osób planujących realizację projektów na obszarze rewitalizacji).

  • godz. 12:00 – spotkanie dla mieszkańców.
Na spotkaniach przedstawione zostaną główne założenia dokumentu, tj. wizja wyznaczonego obszaru rewitalizacji (planowany efekt działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy rewitalizacji podczas otwartego naboru projektów. Zapewniona zostanie również możliwość złożenia uwag i opinii do ww. projektu dokumentu.

Stanisław Rokosz

Wójt Gminy Dębica

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dębica zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024


Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z obszaru rewitalizacji) uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 11.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@ugdebica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pok. nr 21 w Urzędzie Gminy Dębica w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, w pok. 21 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Dębica.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 11.04.2017 r.:
• w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dębica, , ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, w pokoju nr 21, w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Dębica (www.ugdebica.pl), na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w gminie Dębica (rewitalizacjagminydebica.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ugdebica.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich.

Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica - projekt 1.0
2. Formularz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Dębica zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty dla potencjalnych Partnerów projektów rewitalizacyjnych związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024, które odbędą się w dniu 6 kwietnia 2017 roku w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu w sali nr 13 o godzinie 10:00.

Podczas spotkania przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania działań dążących do wyprowadzenia wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego. Przedstawione zostaną możliwe źródła finansowania działań rewitalizacyjnych oraz zasady partnerstwa w rewitalizacji.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów.

Ponadto od godziny 9:00 rozpocznie się spacer badawczy po obszarze rewitalizacji, podczas którego mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje uwagi i propozycje dotyczące miejsc, które wymagają działań rewitalizacyjnych. Spacer rozpocznie się od budynku Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu.

Wójt Gminy Dębica
Stanisław Rokosz
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dębica zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024, które odbędą się w dniu 24 marca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

godz. 13:00 – warsztaty dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (Pustków-Osiedle);
godz. 15:00 – warsztaty dla potencjalnych Partnerów rewitalizacji.

Podczas spotkań przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania działań dążących do wyprowadzenia wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego. Przedstawione zostaną możliwe źródła finansowania działań rewitalizacyjnych oraz zasady partnerstwa w rewitalizacji.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów.

Ponadto od godziny 9:00 rozpocznie się spacer badawczy po obszarze rewitalizacji, podczas którego mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje uwagi i propozycje dotyczące miejsc, które wymagają działań rewitalizacyjnych. Spacer rozpocznie się od budynku Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu.

Stanisław Rokosz
Wójt Gminy Dębica
OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024, Wójt Gminy Dębica zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 24 marca 2017 r. w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@ugdebica.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,
c) bezpośrednio do pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy Dębica w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Dębica.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz

Załączniki:
1. Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
2. Fiszka projektowa.O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E


Wójt Gminy Dębica ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXVII/287/2017 Rady Gminy Dębica z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Dębica w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 1 marca 2017 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: urzad@ugdebica.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
3) bezpośrednio do pok. 21 w Urzędzie Gminy Dębica w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Dębica. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Dębica zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Załączniki:

1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji
2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału  społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa  w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z  negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.

Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującą się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze (…);
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Copyright Nazwa.pl