OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dębica zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024, które odbędą się w dniu 24 marca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

godz. 13:00 – warsztaty dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (Pustków-Osiedle);
godz. 15:00 – warsztaty dla potencjalnych Partnerów rewitalizacji.

Podczas spotkań przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania działań dążących do wyprowadzenia wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego. Przedstawione zostaną możliwe źródła finansowania działań rewitalizacyjnych oraz zasady partnerstwa w rewitalizacji.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów.

Ponadto od godziny 9:00 rozpocznie się spacer badawczy po obszarze rewitalizacji, podczas którego mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje uwagi i propozycje dotyczące miejsc, które wymagają działań rewitalizacyjnych. Spacer rozpocznie się od budynku Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu.

Stanisław Rokosz
Wójt Gminy Dębica
OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024, Wójt Gminy Dębica zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 24 marca 2017 r. w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@ugdebica.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,
c) bezpośrednio do pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy Dębica w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Dębica.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz

Załączniki:
1. Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
2. Fiszka projektowa.O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E


Wójt Gminy Dębica ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXVII/287/2017 Rady Gminy Dębica z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Dębica w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 1 marca 2017 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: urzad@ugdebica.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
3) bezpośrednio do pok. 21 w Urzędzie Gminy Dębica w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Dębica. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Dębica zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Załączniki:

1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji
2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału  społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa  w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z  negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.

Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującą się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze (…);
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Copyright Nazwa.pl